Ryhmäpuhe kaupungin tilinpäätöksestä: talouden uhkia pahempia ovat ympäristöuhat


Tilinpäätösryhmäpuhe Helsingin kaupunginvaltuustossa 13.6.2012

Arvoisa puheenjohtaja, bästa ordförande,
Hyvä valtuusto, bästä fullmäktige,

Tarkastuslautakunta on jälleen kerran tehnyt erinomaista työtä nostaessaan esiin kaupungin hallinnon haasteita, ongelmakohtia ja saavuttamattomia tavoitteita. Tarkastuslautakunnan raporttia oli hyvä lukea nyt kun pari viikkoa sitten kävimme lähetekeskustelun tulevasta valtuustostrategiasta. Tarkastuslautakunnalla oli hyvin sama näkemys kuin valtuuston enemmistöllä:  strategiaa tulee saada entistä ohjaavammaksi ja  jokaisen vuoden talousarvion ja siihen liittyvien sitovien tavoitteiden tulee perustua entistä selkeämmin nelivuotiseen kokonaisstrategiaan.

Tarkastuslautakunnan tekemän selvityksen mukaan Helsingin valtuutetut kokivat, että heillä oli muita kaupunkeja vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tavoitteiden asettamista koskevaan päätöksentekoon. Tämä on tärkeä huomio. Luottamushenkilöiden roolia tavoitteiden asettamisessa tuleekin vahvistaa.

Budjetin sitovista toiminnallisista tavoitteista toteutui 78%. Luvussa ei ole hurraamista, vaan parempaan tulokseen tulee pyrkiä.

Tarkastuskertomus nostaa esiin sen, että Helsingin kaupungin virastojen rajat ovat niin korkeita, että ne haittaavat toimintaa. Valitettavasti tämä on ollut tiedossa jo pitkään. Virastojen rajojen ylittäviä hankkeita on todella hankalaa viedä eteenpäin. Eihän tässä ole mitään järkeä. Olemme itse luoneet hallintomallin, jossa oikea käsi estää vasenta tekemästä oikeita asioita. Virastokeskeinen ajattelutapa johtaa osaoptimointiin, joka ei palvele kaupunkilaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme onneksi viemässä läpi erittäin tärkeää uudistusta, kun yhdistämme sosiaali- ja terveysvirastot. Näin pääsemme toivottavasti monesta turhasta raja-aidasta eroon.

Raja-aitoja löytyy kuitenkin vielä liian monesta paikasta. Tässä muutama esimerkki:

Opetusvirasto ja liikuntavirasto kinaavat aivan turhaan koulujen ja koulupihojen käytöstä liikuntapaikkoina.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto tekevät päällekkäistä ja toisiaan haittaavaa työtä esimerkiksi katujen ja puistojen rakentamisessa. Kaupunkipyörien hankkiminen tuntuu juuttuneen usean viraston keskinäiseksi syyttelyksi.

Yksi virastorajat ylittävä projekti on ollut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jolle varattiin  tälle valtuustokaudelle oma määräraha. Vihreä ryhmä on tarkastuslautakunnan kanssa samaa mieltä siitä, että toimintaa tulee jatkaa nyt ensimmäisen kauden päättyessä nimenomaan virastorajat ylittävinä hankkeina.

LASU-hankkeiden lisäksi tarvitsemme uutta otetta kaikkeen hallintorajat ylittävään toimintaamme. Tarkastuskertomus sanoo, että “Johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja seuraavat niiden toteutumista.” Siinä todellista haastetta johdollemme.

Seuraavaksi muutama sana kaupungin taloudesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2011 talous oli hyvällä mallilla. Aivan oikein. Verotulot olivat 53 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat ja menojen kasvu arvioitua pienempää. Viivan alle jäi 250 miljoonaa euroa. Voidaankin kysyä, onko strategian mukaista, että Helsinki tekee jälleen budjettia paljon paremman tuloksen. Tällä kertaa 150 miljoonaa euroa paremman. Missä silloin on poliittinen ohjaavuus, jos budjetti ja tilinpäätös näyttävät näin erilaisilta?

Ymmärrämme kyllä, että kaupungin johto muistuttaa meitä valtuutettuja talouden uhkakuvista. Vaikka vuoden 2011 talouden mittarit olivat suotuisat, huolenaiheita on. Kaupungin velkataakka kasvaa. Verotulot asukasta kohden kasvavat hitaammin kuin muissa suurissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa uhkaa liikelaitostemme yhtiöittämisen myötä pienentyvät voitonjaot ja Euroopan-laajuinen taloustaantuma.

Vihreä ryhmä haluaa kuitenkin muistuttaa, että talouden uhkakuvat ovat pieniä verrattuna ympäristöongelmien mittaluokkaan. Viime vuonna kaupunginjohtaja näytti täällä kalvolta kuvan, jossa synkät pilvet leijuvat Helsingin taivaalla.

Näitä pilviä ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu, luonnonvarojen liikakäyttö, metsäkato ja saastuminen. Jälleen viime päivinä on uutisoitu huolestuttavista tutkimustuloksista, joiden mukaan ilmastonmuutos etenee pahimpien skenaarioiden mukaan. Nature-lehti kertoi, että laajat ekosysteemit voivat romahtaa jopa lähivuosikymmeninä.

Toivoisimme kaupungin johdolta, että myös näistä asioista muistutettaisiin meitä valtuutettuja samalla innokkuudella kuin taloudellisesta säästäväisyydestä. Helsingillä on paljon mahdollisuuksia omalta osaltaan kääntää kehityksen suuntaa. Keinot kyllä tiedetään, tarvitaan vain tarmoa ryhtyä toimiin energian säästämiseksi, fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi ja liikenteen muuttamiseksi kestäväksi. Tarvitsemme lisää sitovia tavoitteita, joilla ohjataan virastot ympäristöystävällisempään suuntaan. Neljännesvuosittain jaettavan talouden ja toiminnan seurantaraportin yhteydessä tulisi samalla käydä läpi keskeiset ympäristömittarit, kuten hiilidioksipäästöjen ja jätteiden määrää. Teenkin seuraavan toivomusponnen:

“Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä neljännesvuosittain jaettavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin keskeiset ympäristömittarit kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä.”

Tilinpäätöksistä ja budjeteista päättäessämme kiinnittyy huomiomme liikaa lyhyen aikavälin taloudelliseen etuun. Talouskasvu tuottaa kyllä lisää verotuloja, mutta se ei poista ympäristöongelmien mustia pilviä taivaaltamme, vaan usein jopa synkentää niitä.

Tarvitsemme uusia tapoja arvioida toimintaamme. Meidän on muutettava Helsingin kaupunki sellaiseksi, että se tuottaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointia kaupunkilaisille ja sitä kautta koko planeetalle.

Näillä saatesanoilla vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä.