Puhe valtuustostrategiasta: selkeitä tavoitteita, pyöräilyä ja kaupunkiasumista


Stategiaohjelman lähetekeskustelu 23.5.2012 – Vihreiden ryhmäpuhe

Strategian merkitys

Valtuustokauden 2013-2017 strategiaohjelma tulee olemaan Helsingin – ja todennäköisesti koko Suomen – lähivuosien tärkeimpiä poliittisia asiakirjoja. Helsingin tavoitteilla ja valinnoilla on suuri painoarvo myös muun maan ja välillisesti koko maailman tulevaisuuden kannalta.

Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu strategiaan erittäin vakavasti. Se on tapa, jolla valtuusto käyttää linjaavaa, strategista valtaansa. Ilman sitä valtuuston tehtävä kutistuu muualla valmisteltuihin esityksiin reagoimiseksi.

Strategiaohjelmaa on vahvistettava ja selkeytettävä, jotta se toimisi kaupungin toimintaa konkreettisesti ohjaavana hallitusohjelmana. Tämän valtuustokauden strategiaohjelmassa on ollut linjaavia elementtejä, mutta se on ollut liian laaja ja yleinen, jotta sen ohjausvaikutus olisi ollut riittävä.

Strategian sitovuutta pitää siis lisätä. Monissa kaupungeissa laaditaan valtuustokauden alussa valtuustosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että eri valtuustoryhmät sitoutuvat yhdessä viemään tietyt asiat – myös ikävät päätökset – läpi valtuustokauden aikana. Vihreiden mielestä tähän suuntaan on Helsingissäkin edettävä – sillä uhallakin, että kaupunginhallitukseen ja valtuustoon saattaa syntyä hallitus-oppositio -asetelma. Tarvitsemme selkeitä tavoitteita emmekä vesitettyjä kaikille kelpaavia julistuksia.

Vihreiden näkemys strategiasta

Seuraavaksi nostan esiin vihreille keskeisiä tavoitteita:

Meidän tulee rakentaa urbaania kaupunkia kaupunkilaisille. Helsingille on suuri mahdollisuus se, että ihmiset, erityisesti lapsiperheet, haluavat asua entistä enemmän kaupungissa ja haluavat käyttää kaupungin palveluja. Siksi meidän tulee rakentaa uusia kohtuuhintaisia asuntoja eri puolille kaupunkia ja panostaa lähipalveluihin.

Tarvitsemme tiivistä ja matalaa townhouse-rakentamista Östersundomiin, mutta myös lisää kerrostalokortteleita. Satamilta vapautuville alueille nousee hienot asuinalueet, mutta se ei riitä. On Helsingin, koko seudun ja ilmaston etu, että ihmiset asuvat tiiviisti kaupungissa. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa kaupunkilaisille tärkeiden lähimetsien kaatamista, vaan uusia tontteja on kaavoitettava nykyisten moottoriteiden reunoille. Esimerkiksi Länsiväylän muuttaminen kaduksi Lauttasaaressa toisi valtavasti erinomaista tonttimaata.

Asuntotuotanto on säilytettävä monipuolisena ja tonttipolitiikalla on tasattava eri kaupunginosien välisiä eroja. Vuokra-asuntotuotantoa on kasvatettava ja Hitas-järjestelmä säilytettävä. Liian suuret ja sitovat autopaikkanormit eivät saa rajoittaa rakentamista.

Lapsiperheiden määrän kasvu ja väestön ikääntyminen tarkoittavat myös uusia käyttäjiä kaupungin palveluille. Kaupungin tulee varautua nykyistä paremmin palveluntarpeiden muutoksiin ja varata riittävät resurssit päiväkodeille, kouluille ja vanhuspalveluihin myös rakennusten korjausvelka huomioiden.

Keskeiseksi tavoitteeksi kaupungin kaikissa palveluissa tulee ottaa segregaation torjunta. Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointierojen kasvu on pysäytettävä. Eri väestönosien terveyseroja on kavennettava, kouluissa lisättävä erityisrahoitusta oppimisvaikeuksista kärsiville ja sosiaalipalveluissa panostettava ongelmien ennaltaehkäisyyn. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan hallintokuntien yhteistyötä ja resursseja. Koulupudokkuuden ehkäisy on yhteinen tavoite.

Segregaation ehkäisyssä ja ekologisen kaupungin rakentamisessa keskeistä on myös pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen. Helsingin tulee edelleen olla aktiivinen asiassa, mutta meillä täytyy olla valmiutta neuvotella siitä, millä tavalla seudun yhteinen päätöksentekomalli saadaan aikaiseksi.

Sitten liikenteestä: Joukkoliikenteen käyttäjäosuus on saatava valtuustokauden aikana selkeään nousuun. Helsinki ei voi kehua joukkoliikenteen panostuksillaan verrattuna muihin Pohjoismaiden pääkaupunkeihin. On käynnistettävä Pisaran rakentaminen, tehtävä laajoja panostuksia poikittaisliikenteeseen ja pidettävä lippujen hinnat edullisina. Kruunuvuoren sillan rakentaminen on aloitettava. Sen sijaan uusien moottoriväylien rakentamiseen meillä ei ole varaa.

Joukkoliikenneinvestointeja voidaan rahoittaa ruuhkamaksuilla. Kaupungin tulee olla aktiivinen ministeriöön päin ruuhkamaksujen käyttöönotossa. Selvityksiä on jo tehty tarpeeksi.

Pyöräilyn osuus liikkujista on vihdoin kaksinkertaistettava. Strategiaan on kirjattava selkeä, kokonaisvaltainen ohjelma pyöräilyn edistämiseksi. Tällainen on tehty esimerkiksi Tukholmassa erinomaisin tuloksin. Jos Brysselin kaltaisessa monista pikkukunnista koostuvassa kaupungissa on onnistuttu maalaamaan joka kadulle pyöräkaistat, on todella kummallista, ettei sama asia etene Helsingissä.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa Helsingin on nostettava rimaa. Hanasaaren hiilivuoret eivät todellakaan ole maailman parhaalle kotikaupungille kunniaksi.

Helsingillä on vahva talous, mutta velkaantuminen on saatava aisoihin. Strategisena tavoitteena tulee olla tasapainoinen talous. Siihen tarvitaan sekä menokasvun hillintää että uuden taloudellisen toimeliaisuuden luomista. Kaupungissa tarvitaan yrityksiä ja työpaikkoja. Siksi kaupungin on tuettava erityisesti ruohonjuuritason yrittäjyyttä sekä tapahtuma- ja kulttuurituotantoa. Ne luovat kaupunkiin elämää ja toimeliaisuutta. Kaupunki, jossa tapahtuu, houkuttelee myös matkailijoita ja tuottaa kaivattuja verotuloja. Kulttuuri on nostettava yhdeksi strategiseksi kivijalaksi ja  kulttuurin vetonaulaksi on rakennettava keskustakirjasto.

Strategian toteutus

Lopuksi palaan puheen alkuun. Tarvitsemme selkeitä valtuuston linjaamia tavoitteita. Mutta tarvitsemme myös välineitä viedä niitä eteenpäin. Nykyisessä järjestelmässämme ei näy äänestäjien tahto eikä valtuuston voimasuhteet valmistelukoneistossa, eikä luottamushenkilöillä ole riittävästi resursseja tehdä työtään.

Vihreiden ehdoton vaatimus on, että ensi valtuustokauden alussa ratkaistaan se, miten edustuksellista demokratiaa vahvistetaan kaupungissamme. On malli sitten pormestarimalli tai kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen ja valtuustoryhmien työn resurssoiminen nykyistä paremmin, on jotain tehtävä. Odotamme syksyllä valmistuvaa selvitystä aiheesta, mutta nykymallilla emme voi jatkaa emmekä toteuttaa minkäänlaista valtuustostrategiaa.

Samalla tulee muistaa, ettei kaikki viisaus ole meillä luottamushenkilöillä tai kaupungin viranhaltijoilla. Helsingin asukkaat osaavat ja pystyvät osallistumaan tiedon ja ehdotusten tuottamiseen. Tämä edellyttää sitä, että kaikki kaupungin tuottama tieto tehdään vapaasti käytettäväksi ja sovellettavaksi ja kaupunkilaisten ideoita ja aloitteita oikeasti hyödynnetään. Demokratian vahvistamista on jatkettava myös tällä tasolla.

Tarvitsemme sitovia tavoitteita strategiaan, toimivaa edustuksellista demokratiaa ja uudenlaista kaupunkilaisten osallistumista, jotta kaupunkilaisten tahto muuttuu myös konkreettisiksi toimiksi kaupungissamme.