Pormestari Helsinkiin


Helsingissä kokoomus ja sosiaalidemokraatit sopivat jälleen kerran keskenään apulaiskaupunginjohtajan valinnasta. Vihreää ehdokasta ei valittu, vaikka perinteisesti paikka on kuulunut valtuuston toiseksi suurimmalle ryhmälle. Niin kauan kuin olen ollut mukana Helsingin kunnallispolitiikassa, olen pitänyt kaupunginjohtajien valintamallia huonona. Kaupungin johtoon tarvitaan poliittisesti valittuja johtajia, aivan kuten ministeriöiden johdossa on poliittiset ministerit. Nykyään nämä johtajat valitaan kuitenkin nimellisesti puolueettomiksi virkamiehiksi seitsemän vuoden kausiksi, mikä tekee demokratian toteutumisen ja avoimuuden tässä mallissa mahdottomaksi.

Tämän takia kannatan ehdottomasti pormestarimalliin siirtymistä. Se tarkoittaisi, että kunnallisvaalien jälkeen valitaan neljäksi vuodeksi kaupungille poliittinen johto, aivan kuten ministerit hallitukseen. Vihreät saivat tästä tammikuussa kirjauksen osana kaupungin demokratiaohjelmaa. Silloin päätettiin, että syksyksi valmistuu selvitys siitä, miten kaupunki voisi siirtyä pormestarimalliin. Samalla päätettiin, että kaupungin johtamismallia uudistetaan ensi valtuustokauden alussa osana valtuuston strategiaohjelmaa. Tämän kompromissin takia emme vaatineet pormestarimalliin siirtymistä jo tällä kaudella (vaikka näin jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt).

Helsingin kaupungin malli valita nimellisesti puolueettomille virkamiespaikoille poliittisten ryhmien edustajia on itse asiassa varsin omituinen, kun katsoo sitä kuntalain valossa. Kuntalaki lähtee siitä, että kunnanjohtaja on virkamies ja pormestari poliittinen luottamushenkilö.

Kuinka moni tietää, että Helsingin kaupunginjohtajat ja apulaiskaupunginjohtajat osallistuvat oman poliittisen ryhmänsä ryhmäkokouksiin?

Tässä alla on kaikille muistutukseksi kuntalain kirjaus pormestareista.

KUNTALAKI 24§

Kunnanjohtaja ja pormestari

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Jos kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja siirretään jäljellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet edut.

Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.

Jos kunnanjohtajan tai pormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia.

Kunnanjohtajalla tai pormestarilla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Apulaispormestari

Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla apulaispormestareita. Apulaispormestarin valitsee valtuusto. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jonka toimikaudesta on voimassa, mitä 24 §:n 3 momentissa säädetään pormestarin toimikaudesta.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan johtosäännössä. Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimitetaan ennen lautakunnan vaalia.