Vihreiden ryhmäpuhe kaupungin talousarvion lähetekeskustelussa 15.2.2012


Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupungin ensi vuoden budjettia lähdetään valmistelemaan tutuissa tunnelmissa: Talouden näkymät ovat epävarmat ja Helsinki jatkaa kasvuaan, mikä asettaa paineita palvelujen järjestämiselle, asuntotuotannolle ja liikenteelle. Yleisen taloustilanteen takia kaupungin budjettia tulee laatia varovaisuutta korostaen. Toisaalta talouden epävarmuuden ei pidä johtaa liialliseen synkistelyyn. Useana edellisenä vuonna kaupungin talous on ollut loppujen lopuksi ennusteita parempi.

Kaupungin perustehtävä on tuottaa kaupunkilaisille toimiva infrastruktuuri ja toimivat hyvinvointipalvelut. Näihin myös kuluu valtaosa kaupungin budjetista. Siksi niiden järjestäminen toimivasti ja järkevästi on keskeisin asia myös kaupungin talouden kannalta.

Palaan näihin teemoihin puheeni loppupuolella. Aluksi kuitenkin muutama sana elinkeinorakenteen muutoksesta ja kaupungin roolista siinä.

***

Olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisia Suomen kauppataseen muuttumisesta negatiiviseksi ja pääkaupunkiseudun talouskasvun hidastumisesta muuta maata hitaammaksi. Yhä harvempi rahtilaiva lähtee täytenä Vuosaaren satamasta ja yhä harvempi helsinkiläinen saa elantonsa vientiteollisuuden aloilta. Moni perinteinen teollisuudenala on vaikeuksissa.

Tässä tilanteessa oikea ratkaisu ei ole jäädä voivottelemaan heikkoa kehitystä, vaan tukea aloja, jotka tuovat työpaikkoja.

Sellaisia ovat kulttuurialat, tapahtumat ja matkailu. Siksi olemme olleet tyytyväisiä, että kaupungin johto on ollut aktiivinen tällä saralla. Suuret konferenssit, kulttuurimatkailijat ja yleisötapahtumat luovat suoraan paljon työpaikkoja, mutta vielä enemmän välillisesti lisätessään yleisesti taloudellista toimeliaisuutta ja nostamalla Helsingin profiilia kaupunkina, jossa tapahtuu ja jossa on hauskaa asua ja vierailla.

Tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina pysyminen vaatii myös investointeja. Meillä on päätettävänä uuden taidemuseon ja pääkirjaston rakentaminen sekä olympiastadionin kallis peruskorjaus. Näistä kaikista hankkeista on saatava yksityiskohtaiset suunnitelmat ja budjetit, jotta voimme päättää, mihin profiilinnostohankkeisiin meillä on varaa ja mihin ei.

Helsingin tulevaisuus ei kuitenkaan rakennu vain näyttävistä rakennuksista ja suurtapahtumista. Kaupungin tekevät eläväksi pienyrittäjät, erilaiset kulttuuritoimijat ja ihmisten paikallinen aktiivisuus. Viime vuosina on usein tuntunut, että kaupungin byrokratia ennemmin estää ruohonjuuritason aktiivisuutta kuin kannustaa siihen. Näistä ovat esimerkkejä nihkeys löytää kioskiyrittäjille paikkoja tai tapahtumajärjestäjien valitus mahdottomasta lupaviidakosta.

Kaupungin tuleekin tukea entistä johdonmukaisemmin erilaisia kaupunginosatapahtumia, tehdä lupien hakemisesta nykyistä helpompaa ja toimia paljon nykyistä joustavammin erilaisten pienyrittäjien suuntaan.

***

Sitten kaupungin palveluihin. Kaikkein keskeisin asia kaupungissa vuonna 2013 tulee olemaan sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistyminen. Fuusio tulee valmistella erittäin huolellisesti, jotta kaikki toimii hyvin uudistuksen astuessa voimaan.

Uudistuksella ei haeta säästöjä, mutta jos uudistus lunastaa siihen kohdistetut odotukset vähentää hoitoketjujen katkeamisia erityisesti vanhustenhoidossa, on sen vaikutukset myös budjettiin merkittävät.

Uudistuksen yhteydessä on tärkeää käydä läpi myös palvelujen vaikuttavuus. Helsingin tulee pystyä kohdistamaan resursseja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille nykyistä paremmin. Terveyserojen kasvu ja kaupunginosien eriarvoistuminen ovat merkkejä siitä, että tässä ei ole onnistuttu. Lisärahan antaminen heikoista oppimistuloksista kärsiville kouluille ei yksin riitä, vaan tulee löytää uusia malleja vähentää kaupunkilaisten eriarvoisuutta.

On tärkeää, että ennaltaehkäisyyn panostetaan sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistämisessä. Päihdehuolto, mielenterveysongelmien hoito sekä lasten neuvola tulee olla tiiviisti linkitettynä lapsiperheiden palveluihin, jotta lasten ja nuorten huostaanottotarve voisi oikeasti vähentyä.

Opetustoimessa tulee erityistä huomiota kiinnittää ammatilliseen koulutukseen, jonka suosio on yhä kasvussa. Uusiin oppilaitoskiinteistöihin tulee investoida samalla kun vanhat tulee pitää kunnossa. Opintojen keskeyttäminen on suuri ongelma ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämän vuoden budjettiin lisättiin määräraha ongelmaan puuttumiseen mm. oppilashuoltoa tehostamalla. Ensi vuonna tätä panostusta on syytä jatkaa.

***

Keskeistä eriarvoisuuskehityksen pysäyttämisessä on kaavoitus ja asuntopolitiikka. Toivottavasti kuntauudistus tuo koko pääkaupunkiseudulle yhteisen yleiskaavan ja asuntopolitiikan. Ilman kuntien välisen kilpailun poistamista ei kehitystä saada kääntymään.

Kaikkea hitautta ei voi kuitenkaan laittaa kuntarajojen syyksi. Helsinkiin on rakennettu viime vuosina aivan liian vähän kaikenlaisia asuntoja ja erityisen vähän tavallisia kaupungin vuokra-asuntoja. Syitä hitaalle asuntotuotannolle on etsitty niin kaupungista kuin rakentajista. Vikaa on varmasti molemmissa. Kaupungin tulee pystyä kaavoittamaan nopeammin ja tekemään kaavoista taloudellisesti järkeviä.

Kaupungin tulee myös etsiä aktiivisesti keinoja lisätä kilpailua asuntojen rakentamisessa. Yksi keino tuoda uusia pelaajia markkinoille on antaa tontteja erilaisille ryhmärakentajille. Kaupunkilaisten itse organisoimaa rakentamista on syytä kannustaa ja tukea. Yksi tapa auttaa ryhmärakentamista olisi mahdollistaa ryhmärakentamiskohteiden rakennusaikainen lainoitus kaupungin asuntotuotantorahastosta.

Vihreät kannattavat myös rakentamattomien tonttien kiinteistöveron nostamista yhtenä keinona kannustaa asuntotuotantoon. Kaiken kaikkiaan asuntopulaan on puututtava vakavasti MA-ohjelman päivittämisen yhteydessä.

Uusien asuntojen rakentamiseen liittyy palvelujen rakentaminen samaan aikaan asuntojen kanssa. Tämä on ikuisuusaihe, mutta joka vuosi yhtä tärkeä. Uusille asuinalueille pitää saada palvelut toimimaan heti, kun sinne muutetaan. Jätkäsaari ei toimi ilman kouluja eikä  Kruunuvuorenranta ilman joukkoliikennesiltaa. Suurin ongelma kaikilla alueilla on päiväkotipaikkojen puute. Uskomme, että jatkossakin lasten määrä kasvaa ja siksi kaupungin tulee varata riittävät resurssit päiväkotien rakentamiseen.

***

Lopuksi palaan vielä yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Valtion velkaantuminen on haaste myös  Helsingille. Valtio joutunee lähivuosina oman budjettinsa tasapainottamiseksi asettamaan myös kunnille tiukkenevia taloustavoitteita ja leikkaamaan valtionosuuksia.

Tälle vuodelle valtion päätösten vaikutus Helsingille oli hyvin pieni, mutta meidän tulee varautua siihen, että tulevina vuosina valtion leikkaukset tuntuvat myös meidän kukkarossamme. Helsingin tuleekin varautua siihen, että pystymme hoitamaan peruspalvelut ja tekemään tarvittavat investoinnit myös siinä tilanteessa, että valtion leikkaukset vähentävät tulojamme.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vihreä ryhmä lähtee suunnittelemaan vuoden 2013 budjettia varovaisin, mutta tulevaisuuteen uskovin mielin.